Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

O instytucji

Czcionka:

Informacja o Bibliotece Publicznej Gminy Komarów-Osada.

Krótka historia biblioteki: Biblioteka Publiczna w Komarowie-Osadzie została powołana w 1948 roku na podstawie art. 5 dekretu z dnia 17 kwietnia 1946 roku o bibliotekach i opiece nad zbiorami bibliotecznymi oraz rozporządzenia wykonawczego Ministra Oświaty wydanego w porozumieniu z Ministrem Administracji Publicznej i Ministrem Ziem Odzyskanych z dnia 24 stycznia 1948 roku. Pierwszego wpisu do księgi inwentarzowej dokonano w 1948 roku. Pierwszym bibliotekarzem była Pani Osuch (na podstawie relacji mieszkańców Komarowa, brak dokumentacji). Od 1949 roku do 1958 (wg akt osobowych) a wg mieszkańców do 1968 roku kierownikiem biblioteki była Pani Marcela Kępska, 1968 -1973 kierownikiem zostaje Pani Krystyna Saczek, 1973 -1992 do pracy przychodzi Pani Ewa Jarczak (Leszczyńska), 1984 – 2002 jako bibliotekarz rozpoczyna prace   Pani Barbara Jachymek (Kapera), 1986 – 1988 kierownikiem biblioteki zostaje Pani Anna Łukasik. W 1987 roku do pracy przychodzi Pani Małgorzata Kuczak i pracuje do maja 1989, 1988 – nadal pracę podejmuje Iwona Pełypyszyn, od listopada 2000 dyrektor Samorządowego Ośrodka Kultury, 1989 – nadal pracę rozpoczyna w Komarowie na stanowisku Kierownika GBP Pani Magdalena Bąk Funkcję pełni do 30 marca 1998 roku, od 31.03.1998. Po połączeniu Biblioteki z Gminnym Ośrodkiem Kultury i utworzeniu instytucji kultury pod nazwą Samorządowy Ośrodek Kultury pełni funkcję Kierownika tej placówki. Pierwszą siedzibą biblioteki były pomieszczenia w starym budynku Urzędu Gminy, tam mieściła się prawdopodobnie do 1974 roku. Przez pewien czas Biblioteka mieści się w domu Pani Małys (obok kościoła) w pomieszczeniach zajmowanych przez Koło Gospodyń. W drugiej połowie lat 70 następuje kolejna przeprowadzka do domu Państwa Kościów na przedmieściu Komarowa. Następnie na początku lat 80 XX wieku księgozbiór biblioteki zostaje przeniesiony do domu Państwa Ulanowskich na ul. Rynek. W drugiej połowie lat 80 następuje kolejna przeprowadzka na ulicę Zamojską (obecnie Piłsudskiego) do tzw. „Jasiukówki”. W 1996 roku, z uwagi na zły stan techniczny zajmowanego budynku, następuje kolejne przeniesienie biblioteki do pomieszczeń w Szkole Podstawowej w Komarowie-Osadzie, gdzie mieści się do dzisiaj. W 1996 roku następuje połączenie biblioteki Publicznej z biblioteką szkolną. W 2000 roku SOK połączono z Klubem Sportowym „Legion”; powstał wówczas Samorządowy Ośrodek Kultury i Sportu, ale w 2004 roku następuje rozłączenie działalności kulturalnej i sportowej, zostaje przywrócona nazwa Samorządowy Ośrodek Kultury w Komarowie-Osadzie.

W 1973 roku powstaje Filia Biblioteki Publicznej w Zubowicach. Pierwsza Filia mieściła się w budynku Szkoły Podstawowej, razem z biblioteką szkolna. Nie ma danych odnośnie pierwszego pracownika biblioteki. Następnym kierownikiem Filii była Pani Zofia Chałas (1978 - 1984), później do pracy przyszła Pani Halina Kraska (1985 – 1986); w trakcie jej pracy następuję rozdzielenie biblioteki Publicznej i szkolnej. Księgozbiór Biblioteki Publicznej zostanie przeniesiony do budynku straży pożarnej w Zubowicach i tam mieści się do 2002 roku. W sierpniu tego roku zostaje przeniesiony do pomieszczenia użyczonego przez Szkołę Podstawową w Zubowicach, gdzie mieści się również księgozbiór szkolny. 1985 – 1988 jako bibliotekarz pracuje Pani Bożena Rybaczuk, 01.07.1988 – 15.12.1988 r. Pani Iwona Szwałek, 1988 – 1989 Pani Magdalena Bąk, 1989 – 1993 pracę rozpoczyna Pani Agnieszka Zarębska, 20.05.1992 – 15.10.1992 r. na umowę zlecenie podejmuje pracę Pan Ryszard Zarębski, 01.05.1993 – 30.10.1993 r. również na umowę zlecenie pracuje Pani Beata Zarębska, 01.11.1993 r. do 2017  pracę podejmuje Pani Beata Fizia.

Unikalne książki znajdujące się w bibliotece, ale niewpisane do księgozbioru, pochodzące z darowizn od mieszkańców Komarowa, zgromadzone przy okazji opracowywania monografii o Komarowie-Osadzie:

• Listy Cycerona w przekładzie E. Rykaczewskiego T. 1 z 1873 roku;

• Encyklopedyja powszechna s. Orgelbranda (nowe stereotypowe odbicie), T. 5 z 1883 roku;

• Gramatyka języka greckiego szkolna cz. 1 z 1920;

• Dr Zygmunt Fedorowicz, wypisy do nauki o Polsce współczesnej [z 1923 roku];

• Historya Malarstwa pod red. T. Piniego, t.2, Haldane Macfall, Odrodzenie w Wenecyi, Lwów nakładem własnym wydawnictwa Warszawa – Administracja „Świata”, brak daty wydania;

• Modlitewnik, brak roku wydania, prawdopodobnie koniec XIX w. Ponadto w księgozbiorze Biblioteki znajdują się;

• Konstytucję 3 Maja z 1791, faksymile oryginału, PWN Warszawa 1991;

• Ustawa Rządowa Konstytucja 3 Maja 1791, faksymile rękopisu z Archiwum Głównego Akt Dawnych w Warszawie, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1991;

• Konstytucja 3 Maja 1791, PWN Warszawa 1991, w tece: faksymile oryginału Reprint edycji Grölla z 1991 r. edycja naukowa.

Funkcje biblioteki: Funkcja edukacyjna w bibliotece jest zaspokajana poprzez popularyzację i udostępnianie literatury pięknej i popularnonaukowej, poprzez lekcje biblioteczne oraz organizacje konkursów recytatorskich, czytelniczych i teatralnych. Funkcja kulturalna jest realizowana poprzez organizację warsztatów upowszechniających tradycje i zwyczaje ziemi komarowskiej a organizowane we współpracy z Kołami Gospodyń Wiejskich, zespołami śpiewaczymi i Klubem Seniora „Legenda”, poprzez organizacje festynów rekreacyjnych, dożynek czy imprez patriotyczno-religijnych, przy czym największy nacisk kładziemy na obchody Rocznicy Bitwy pod Komarowem; dążymy do jak największej popularyzacji tego wydarzenia historycznego. Obchody rocznicowe mają zasięg ogólnopolski.

Do zaspokojenia funkcji informacyjnej Biblioteka wykorzystuje głównie literaturę popularnonaukową i Internet.

Oferta biblioteki:

• Udostępnianie księgozbioru z literatury pięknej dla dzieci, młodzieży i dorosłych oraz popularnonaukowej;

• Dostęp do Internetu;

• Zajęcia z dziećmi (Cała Polska Czyta Dzieciom, kółko plastyczne, zajęcia w ramach rozwijania twórczej osobowości dziecka);

• Imprezy rekreacyjne, sportowe, religijno-patriotyczne;

• Przeglądy (np. Przegląd Zespołów Kolędniczych);

• Usługi (organizacja imprez, szkoleń, zebrań itp.).

Sieć: Sieć biblioteczną w Gminie Komarów-Osada tworzy Biblioteka Publiczna w Komarowie-Osadzie i Filia Biblioteki w Zubowicach. Biblioteki są połączone   z Domem Kultury   i tworzą instytucję pod nazwą Samorządowy Ośrodek Kultury w Komarowie-Osadzie.

Nasza Placówka

Poniedziałek

11.00-19.00

Wtorek

8.00- 16.00

Środa

8.00- 19.00

Czwartek

8.00- 16.00

Piątek

8.00 -16.00

Pierwsza i trzecia

sobota miesiąca

8.00 -14.00

   

Bannery boczne

 

 

 

Zegar