Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
 

Samorządowy Ośrodek Kultury w Komarowie-Osadzie

Rynek 15, 22-435 Komarów-Osada

 

Deklaracja dostępności


 

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

SAMORZĄDOWEGO OŚRODKA KULTURY W KOMAROWIE-OSADZIE

 

1. Wstęp oraz nazwa podmiotu publicznego

Samorządowy Ośrodek Kultury w Komarowie-Osadzie (ul. Rynek 15, 22-435 Komarów-Osada, tel: (84) 638-86-59, email: dyrektor@sokkomarow.pl, dąży do zapewnienia dostępności swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: Biuletyn Informacji Publicznej
Samorządowy Ośrodek Kultury w Komarowie-Osadzie.

2. Data publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 2014-12-16.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-07.

3. Dane kontaktowe

W przypadku utrudnień w dostępności strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Iwona Pełypyszyn – Dyrektor SOK, e-mail: dyrektor@sokkomarow.pl.
Można także zadzwonić na numer telefonu 84 638-86-59. Tą samą drogą można złożyć wniosek o udostępnienie informacji niedostępnej oraz skargę na niewystarczające zapewnienie dostępności.

4. Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

1. Filmy zamieszczone w serwisie mogą nie posiadać napisów lub innych wymaganych elementów zapewniających dostępność.

2. Część plików nie jest dostępnych cyfrowo. (m.in. załączniki w formie skanów) 

Wyłączenia:

 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,

5. Data sporządzenia Deklaracji Dostępności oraz metoda przygotowania

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-03-30. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny. Daty aktualizacji deklaracji dostępności:

- w roku 2021: 30.03.2021 r.

- w roku 2022: 31.03.2022 r.

- w roku 2023: 20.03.2023 r.

6. Informacje na temat procedury

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

7. Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Główne skróty klawiaturowe dotyczące poruszania się po strony internetowej:

 • Tab - przeniesienie do kolejnego elementu na stronie
 • Shift + Tab - przeniesienie do poprzedniego elementu na stronie
 • PgUp przewinięcie strony w górę
 • PgDn - przewinięcie strony w dół
 • Ctrl + "+" - powiększenie całej zawartości strony
 • Ctrl + "-" - pomniejszenie całej zawartości strony
 • Ctrl + "0" - przywrócenie normalnego rozmiaru całej zawartości strony
 • Home - przejście na górę strony
 • End - przejście na dół strony

8. Dostępność architektoniczna

 1. Samorządowy Ośrodek Kultury – Dom Kultury – Budynek Urzędu Gminy w Komarowie-Osadzie,                                                                                                                                
               ul. Rynek 15, 22-435 Komarów-Osada
 • Do budynku prowadzi 1 wejście od ul. Rynek.
 • Wejście bezpośrednio z ulicy – dostępne dla osób na wózku.
 • Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
 • Wejście nie jest zabezpieczone bramkami.
 • W budynku brak windy.
 • Dla osób na wózkach dostępne są dwie sale widowiskowe.
 • Toaleta znajdująca się na parterze jest przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych.
 • Przed budynkiem  nie wyznaczono miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.
 1. Samorządowy Ośrodek Kultury – Biblioteka – Budynek Szkoły Podstawowej w Komarowie-Osadzie
               ul. Piłsudskiego 2, 22-435 Komarów-Osada
 • Do budynku prowadzą dwa wejścia: od ul. Piłsudskiego główne, drugie wejście boczne od parkingu.
 • Do wejścia prowadzą schody bez podjazdu dla wózków osób niepełnosprawnych, drugie wejście na podjazd dla wózków, zabezpieczony poręczami.
 • Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
 • Wejście nie jest zabezpieczone bramkami.
 • W budynku brak windy.
 • Biblioteka znajduje się na poziomie -1 (parter).
 • Dla osób na wózkach budynek jest dostępny.
 • Toalety znajdujące się na parterze, są przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.
 • Przed budynkiem nie wyznaczono miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

9. Obsługa osób z niepełnosprawnościami

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Nie ma tłumacza polskiego języka migowego (PJM) na miejscu ani online.

10. Informacje dodatkowe

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony BIP prosimy o kontakt.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audio-deskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia
z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.
Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Informacje

Liczba wyświetleń: 607
Utworzono dnia: 10.12.2020
Dokument wprowadził:
Beata Fizia, Iwona Pełypyszyn
Dokument opublikował:
Beata Fizia, Iwona Pełypyszyn
Podmiot udostępniający informację:
Samorzadowy Ośrodek Kultury w Komarowie-Osadzie

Historia publikacji

 • 20.03.2023 16:54, Administrator
  Edycja strony: Deklaracja dostępności
 • 31.03.2022 12:48, Administrator
  Edycja strony: Deklaracja dostępności
 • 31.03.2022 12:25, Administrator
  Edycja strony: Deklaracja dostępności